REALIZACJE

Rekultywacja trzech składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Syców, Mianowie i Smolna .

 

Rekultywacja techniczna oraz biologiczna składowisk odpadów komunalnych o powierzchni  6,74 ha:

Realizacja obejmowała wykonanie:

-formowania bryły odpadów

– warstwę wyrównawczą

– warstwę drenażową biogazu

– warstwy uszczelniające z maty bentonitowej oraz materiałów ilastych

– warstwę drenażową wód opadowych

– warstwę ziemi urodzajnej

– zabiegi agrotechniczne

– obsiew mieszanką traw oraz nasadzenia drzew i krzewów

– monitoring składowisk odpadów

Realizacja dla ZZO Olszowa Sp. z o.o.

 

Zaprojektowanie i budowa punktu przeładunkowego wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (w systemie zaprojektuj/buduj)

 

1. Prace projektowe

– Opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjami:

– Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego,  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

 

2. Prace budowlane

Wykonanie punktu przeładunkowego zgodnie z wykonaną dokumentacją i uzyskanymi decyzjami, oraz dostawą i montażem maszyn i urządzeń w tym: 4 kompaktorów stacjonarnych (pras), kontenerów transportowych, wyposażeniem punktu przeładunkowego w tym PGDO.

W skład infrastruktury punktu przeładunkowego wchodzą:

– Uszczelnione drogi i place

– Mur oporowy jako rampa przeładunkowa (roboty żelbetowe)

– Wiata (zadaszone boksy na odpady)

–  Instalacje elektryczne i teletechniczne, kanalizacja odwadniająca wraz z pompownią ścieków deszczowych, system monitoringu zewnętrznego oraz wyposażenie budynku wagi

– zbiornik na odcieki oraz zbiornika wody p.poż.

Budowa nowego składowiska odpadów niebezpiecznych na terenie „EKOLOGISTYKA” Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym

 

Realizacja obejmowała:

– prace ziemne: wykopy pod kwaterę, budowę obwałowań składowiska wraz z wyrównaniem zagłębienia terenu, wał podwyższany zbrojony siatką

– stabilizację gruntu pod składowiskiem

– drenaż podfoliowy oraz nadfoliowy

– wykonanie warstw drenażowych

– wykonanie warstwy uszczelniającej z materiału mineralnego oraz folii PEHD

– umocnienie czaszy i skarp składowiska włókniną syntetyczną – geowłóknina

– wykonanie systemu odprowadzania odcieków

– wykonanie przegród w kwaterze, wraz z konstrukcją stalową

– wykonanie ław fundamentowych żelbetowych

– Rozścielenie gruntu urodzajnego i obsianie go trawą

 

Budowa komory nr 3 składowiska odpadów komunalnych w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

Realizacja obejmowała:

– usunięcie warstwy humusu na powierzchni oraz wykop pod kwaterę

– formowanie nasypów (wałów)

– uszczelnianie mineralne dna kwatery i skarp (glina)

– wykonanie warstwy ochronno – odsączającej z geowłókniny

– uszczelnianie czaszy i skarp składowiska geomembraną PEHD na dnie i skarpach

– ułożenie na skarpach geokompozytu drenażowego

– wykonanie drenażu nadfoliowego wraz z systemem odprowadzania odcieków

– wykonanie warstwy ochronno – filtracyjnej

Nasze przykładowe prace projektowe:

 

  • Punkt przeładunkowy odpadów komunalnych wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w miejscowości Smolna – ZZO Olszowa Sp. z o.o.

– projekt budowlany

– uzyskanie pozwolenia na budowę

– projekty wykonawcze

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

– nadzór autorski

– dokumentacja powykonawcza

– uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

 

  • Zamkniecie i rekultywacja kwater odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne należącego do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków we Wrocławiu

– zmiana decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów

– wykonanie i zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów

– zmiana decyzji na przetwarzanie odpadów

 

  • Dokumentacja techniczna dotycząca budowy składowiska odpadów przemysłowych należącego do Huty Miedzi Głogów:

– inwentaryzacja stanu istniejącego infrastruktury techniczno – technologicznej

– inwentaryzacja zieleni z zaznaczeniem na planie

– pomiary geodezyjne

– dokumentacja geologiczno – inżynierska i hydrogeologiczna

– dokumentacja geotechniczna

– wykonanie wielowariantowej koncepcji przedsięwzięcia

– raport oddziaływania na środowisko

– decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

– decyzja o warunkach zabudowy

– decyzja konserwatora zabytków

– decyzja o wycince drzew dla terenu przewidzianego pod realizację inwestycji

– warunki techniczne przyłączenia mediów energetycznych

– projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

– wielobranżowe projekty wykonawcze

– nadzór autorski

– dokumentacja powykonawcza

– instrukcja prowadzenia składowiska odpadów

– pozwolenie na użytkowanie

 

  • Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Krzywopłoty, gm. Karlino

– projekt ścieżki edukacyjnej